Ασημένιοι Χορηγοί

To I-SENSE Group, είναι Ερευνητική Ομάδα του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών/Μετσόβειο Πολυτεχνείο) και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas. Βασικοί τομείς ενασχόλησης της ομάδας I-SENSE, την οποία απαρτίζουν περισσότεροι από 100 ερευνητές, τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό, είναι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, τα Έξυπνα ολοκληρωμένα Συστήματα για διάφορες εφαρμογές, η Διαχείριση κρίσεων και η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα. Οι βασικές δραστηριότητες της ομάδας Ι-SENSE λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων ενώ η ομάδα πραγματοποιεί συνεργασίες με την εθνική και Ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και με κρατικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς για την διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη εφαρμογών και έξυπνων συστημάτων στους προαναφερθέντες τομείς.

Το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ έχει εμπειρία στην υλοποίηση  τηλεματικών εφαρμογών και εφαρμογών υποδομής στο χώρο των μεταφορών, εφαρμογών  τηλε-ιατρικής, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λογισμικών πολυμέσων στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια των αντικειμένων του. Έχει συμμετέχει σε πάνω από 40 έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση και από Ελληνικά Εθνικά προγράμματα. Η τεχνογνωσία που έχει ήδη αναπτυχθεί από το ΙΜΕΤ εφαρμόζεται από σημαντικό αριθμό ελληνικών και ξένων εταιριών .

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη καινοτόμας νοοτροπίας για την διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, παρακολουθεί και συμμετέχει σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων  όπως το «HORIZON 2020» και άλλες συνέργειες στο χώρο της έρευνας, αποτελούν  σημαντική προτεραιότητα για τον Οργανισμό καθώς προσδίδουν αξία και αναδεικνύουν το ρόλο του, βοηθούν στην ανάπτυξη του δικτύου στρατηγικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν και  αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό του καθώς βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Yuanex Traffic is a global leader in intelligent traffic systems, offering the broadest end-to-end portfolio of solutions for adaptive traffic control and management, highway and tunnel automation, and intelligent solutions for V2X and tolling systems. Founded and matured under the competence umbrella of Siemens, equipped with market-leading expertise and many years of project experience with infrastructure projects, we are now an independent, market-leading, and agile mobility innovator.

Χάλκινοι Χορηγοί

With a focus on evolution, Anytime by INTERAMERICAN begins in 2006 to change the insurance market completely. In 2011, the first online contract is issued and Anytime becomes the first choice in direct insurance. For over a decade we have been consistently pursuing our values: innovation, integrity, teamwork, responsibility and respect for people. We envision a world where people can enjoy their daily lives with more optimism and joy. With accident-free roads, rewards for good drivers, safe and smart homes and a wide range of services that ensure a better life, anytime.  We are constantly innovating and adopting every new idea or application that can improve our lives. We are developing our traditional insurance programs into a new generation of telematics products and provide fairer alternatives to our customers, such as Short Drive (insurance by the mile) programs and Smart Drive (insurance based on driving behavior). We drive our love and respect for the environment forward, with better and more sustainable ways of transportation, and by supporting e-mobility and micromobility.

Το metaforespress.gr αποτελεί τη Νο1 ενημερωτική – δημοσιογραφική ιστοσελίδα της Ελλάδας στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Προσφέρει άμεση και έγκυρη ενημέρωση, με συνεχή ροή ειδήσεων. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη έχει ομάδα συντακτών του ευρύτερου κλάδου των μεταφορών και της ναυτιλίας.

To ερευνητικό έργο EVENTS έχει στόχο να συμβάλει στην ασφαλή αντιμετώπιση ορισμένων περίπλοκων γεγονότων που συναντούν τα αυτοματοποιημένα οχήματα στην πορεία τους π.χ. μη δομημένες οδικές υποδομές – έλλειψη λωρίδων, παρουσία ευάλωτων χρηστών στο οδικό περιβάλλον, δύσκολες καιρικές συνθήκες, συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, αστοχίες των αισθητήρων/συστημάτων επικοινωνίας κλπ. Στο EVENTS, σε περίπτωση που το σύστημα ή κάποια από τα υποσυστήματα του αυτοματοποιημένου οχήματος δεν μπορούν να λειτουργήσουν με την αναμενόμενη ποιότητα και αξιοπιστία, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός ελιγμού που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Συνοπτικά, τα  σημαντικότερα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου που αναμένεται να μας φέρουν πιο κοντά στο αύριο της αυτοματοποιημένης οδήγησης είναι i) η αξιόπιστη αντίληψη των αντικειμένων που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο, και ιδιαίτερα των ευάλωτων οδικών χρηστών σε καταστάσεις  περίπλοκης αστικής κυκλοφορίας και δύσκολών καιρικών συνθήκων ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ii) η βελτιωμένη αντίληψη της απόδοσης των αυτοματοποιημένων οχημάτων με τη χρήση οικονομικά αποδοτικών αισθητήρων και iii) η λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο από τα αυτοματοποιημένα οχήματα υπό μη τυπικές συνθήκες κυκλοφορίας και μη δομημένες οδικές συνθήκες.

Η παρακολούθηση του δομημένου περιβάλλοντος του λιμένα και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής μέσω δορυφόρων (SatEO & Satcom), μπορεί να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό εργαλείο σχεδιασμού και επαναπροσδορισμού χρήσεων των χώρων και λειτουργιών του λιμένα. Παράλληλα δημιουργείται μια  νέα τάξη πραγμάτων, προωθώντας ταυτόχρονα μια νέα διακυβέρνηση για θέματα ασφαλείας. Η χρήση οπτικών αισθητήρων μεγάλης διακριτικής ικανότητας (πολυφασματικών και υπερφασματικών) σε συνδυασμό με IoT δεδομένα, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερης κλίμακας ανάλυση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα και  εφαρμογές Παρατήρησης Γης που προσφέρονται από τους δορυφόρους Sentinels. Παράλληλα στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν για βαθμονόμηση σε αλγορίθμους συγχώνευσης δεδομένων (data fusion), αλλά και να αποτελέσουν το βασικό υλικό επαλήθευσης σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης συνεισφέροντας στην ανάπτυξη αλγορίθμων μεγαλύτερης ακρίβειας. Η Παρατήρηση Γης και τα ΙοΤ δεδομένα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες με διαφάνεια και να παρέχουν σημαντική υποστήριξη στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων . Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα είναι α) η παρακολούθηση του θαλασσίου περιβάλλοντος και πιθανές μολύνσεις, β) η χρήση αντικειμενοστραφούς τεχνικής για εντοπισμό αλλαγών σε αντικείμενα που μπορούν να εκθέσουν επιβάτες, κοινό και πλοία σε κίνδυνο, γ) οι δείκτες παρακολούθησης που σχετίζονται με τις αλλαγές των τοπικών συνθηκών – παρακολούθηση δεικτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υποβάθμισης της χλωρίδας κτλ., ακολουθώντας τη συνθήκη του Παρισιού[1] και την ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO2 & δ) To “safe port” υποστηρίζεται από έναν πίνακα ελέγχου- dashboard, που εξυπηρετεί τους στόχους του ασφαλούς λιμένα.  Η κοινοπραξία μας θα επεκτείνει την κλασσική έννοια του ασφαλούς λιμένα[2] χρησιμοποιώντας μεθόδους αιχμής και τεχνολογία διαστήματος.

[1] https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[2] https://www.steamshipmutual.com/publications/Articles/Articles/Safe_Port.asp

Η Telenavis A.E. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000, με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα. Με την δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης εργασιών και παρακολούθησης στόλου η Telenavis συνδυάζει την χρήση σύγχρονων εργαλείων γεωγραφικής πληροφορικής με τρεις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες:

  • Το δορυφορικό προσδιορισμό θέσης (GPS)
  • Την απομακρυσμένη ασύρματη μετάδοση δεδομένων (Τηλεματική)
  • Τις πολλαπλές δυνατότητες του διαδικτύου (WEB)